Algemene Voorwaarden HenS

KvK03/1483133

 

Artikel 1. Definities

HenS: het bedrijf HenS motion graphics design, gevestigd te Amsterdam aan de Nieuwezijds Kolk  6  1, 1012 PV Amsterdam
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met HenS aangaat.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van HenS.
Diensten en producties: de door HenS aan de Opdrachtgever geleverde diensten en producties, op basis van de Algemene Voorwaarden.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer Diensten en producties van HenS


Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door HenS geleverde Diensten en/of producties, tenzij in onderlinge overeenstemming hiervan is afgeweken. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn bij een Overeenkomst niet van toepassing.
HenS is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De Opdrachtgever zal tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.


Artikel 3. Offertes
Offertes van HenS zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
De door HenS opgestelde offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. HenS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is HenS daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HenS anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht HenS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering
De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door HenS van een mondelinge of schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verstrekt HenS tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. HenS voert de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft HenS het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. HenS verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.


Artikel 5. Betaling
Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van HenS, totdat deze door Opdrachtgever zijn betaald.
De Opdrachtgever dient de betaling te laten geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door overmaking op een door HenS aangewezen bank- of girorekening, uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling geldt de dag van creditering van de bank- of girorekening van HenS als de dag van betaling. Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingen zijn in Euro en zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
HenS zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. Indien de Opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft HenS het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de Opdrachtgever, de nakoming van alle verbintenissen van HenS jegens de Opdrachtgever op te schorten. Tevens is HenS alsdan gerechtigd de wettelijke rente vermeerderd met vier procent (4%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door HenS is ontvangen. De Opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die HenS moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke kosten tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EURO 150,- zullen bedragen. Indien in de financiële positie van de Opdrachtgever na het totstandkomen van de Overeenkomst, doch voor de aflevering van de Diensten en/of producties een aanzienlijke verslechtering optreedt, is HenS gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen. HenS kan de vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar keuze van HenS.

Artikel 6. Duur en beïndiging
De Overeenkomst tussen HenS en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
HenS is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door HenS en/of indien de Opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
HenS heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.


Artikel 7. Annulering
Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook, behoudt HenS zich het recht voor nakoming te eisen. Indien HenS een annulering accepteert, is HenS gerechtigd aan de Opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de Overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud. 
Alle door HenS geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, et cetera, blijven eigendom van HenS totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met HenS gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht HenS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HenS gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en HenS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HenS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt HenS zich de rechten en bevoegdheden voor die HenS toekomen op grond van de Auteurswet.
Alle door HenS verstrekte stukken, zoals storyboards, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, animaties, opnames, software enz. ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door HenS verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van HenS openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
HenS behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Verplichtingen van HenS
HenS zal zorg dragen voor de levering van de Diensten en/of producties met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.
HenS behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten en/of producties aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst.
De Diensten en/of producties worden door HenS geleverd zonder enige garanties ten aanzien van beschikbaarheid, veiligheid, deugdelijkheid en geschiktheid.
De overeengekomen startdatum is een streefdatum. HenS behoudt zich het recht voor om de startdatum uit te stellen. Onverminderd is de Opdrachtgever verplicht aan de betalingsverplichting zoals omschreven in artikel 5 te voldoen.


Artikel 12. Verplichtingen van de Opdrachtgever
De Opdrachtgever zal de Diensten en/of producties met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst afnemen.
De Opdrachtgever is verplicht de geleverde Diensten en/of producties op juistheid te controleren en eventuele tekortkomingen schriftelijk te melden aan HenS.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten en/of producties te gebruiken die in strijd zijn met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
Het is de Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten en/of producties te gebruiken voor:
het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden, het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen,
het aanleveren van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door HenS aangeboden Diensten en/of producties, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden,
het aannemen van een valse identiteit,
het beperken van derden in de mogelijkheid de door HenS aangeboden Diensten en/of producties te gebruiken.


Artikel 13. Aansprakelijkheid
HenS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook voortkomend uit de relatie met HenS, tenzij deze schade bewust is veroorzaakt door HenS.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de levering van de in de Overeenkomst vermelde Diensten en/of producties is HenS slechts voor vervangende schadevergoeding aansprakelijk, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade binnen 48 uur nadat de Opdrachtgever met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij HenS meldt.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is HenS op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.

De Opdrachtgever vrijwaart HenS voor alle aanspraken op een schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten en/of producties van HenS.
De aansprakelijkheid van HenS is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende aan Opdrachtgever verzonden factuur.
In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.


Artikel 14. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van HenS onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen bij HenS of dat van haar leveranciers.
HenS is niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. HenS is dan niet gehouden tot voldoening van enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien HenS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 15. Toepasselijk recht
Op alle door HenS gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit een met HenS gesloten Overeenkomst worden, indien tussen HenS en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, daaronder mede begrepen voorzieningen in kort geding, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van de Opdrachtgever, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan HenS en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Hens is dé specialist in concept en motion graphic design voor televisie en het bedrijfsleven. Hens levert vormgeving voor televisieprogramma's, televisiezenders, internetcampagnes en infographics. Daarnaast verzorgen wij ook videomapping, led content en 3D stereo projecties. 

Hens heeft veel ervaring in het vertalen van idee naar beeld in opdracht of vanuit eigen concepten. Hens werkt met  korte communicatielijnen en  beschikt over flexibele en grote creatieve capaciteiten .

Hens groeit hard en zoekt gemotiveerde en gekwalificeerde motion graphic designers die de ambitie delen om steeds creatieve topprestaties te willen leveren. Klik op Jobs voor de meest actuele vacatures of schrijf je in als freelancer via ons designers platform beeldbranders.nl.